نمک پاش ۷۰

نعلبکی ۱۶

نعلبکی ۱۳

جا خلال دندان ۴۰ cc

گلدان ۲۰

گلدان ۱۶

فلفل پاش ۵۰

دیس لازانیا ۴۰

دیس کباب ۳۶

دیس کباب ۳۲ – ۱۲۱۳۵

دیس بیضی ۳۵

دیس بیضی ۳۲

دیس بیضی ۲۶

بشقاب تخت ۳۱

بشقاب تخت ۲۷ (کره خوری)

بشقاب تخت ۲۵ (کره خوری)

بشقاب تخت ۲۰ (کره خوری)

بشقاب تخت ۱۶ (کره خوری)

بشقاب گود ۲۳ (سوپ و خورش)

بشقاب گود ۲۰

صندلی PP861A

صندلی Vita -16156

صندلی Sky

صندلی Rhino